Skargi i wnioski
^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Informacja dotycząca sposobu składania skarg, wniosków i petycji.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r, poz. 267, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt.” Skargi i wnioski” ).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. 2002, Nr 5 ,poz. 46 ).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. Z 2014.1195 ).
 4. Zarządzenie Nr.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy Zagrodno

Skargi : składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia .

Przedmiotem skargi może być :

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Wnioski : składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

 

Przedmiotem wniosku mogą być ;

 

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Petycje: składa się do organów właściwych .

 

Przedmiotem petycji może być :

 

żądanie, w szczególności , zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Tryb zgłaszania :

 

 1. Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej , a także ustnie do protokołu.
 2. Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.
 3. Skargi, wnioski i petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.

 

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska ( oznaczenia podmiotu ) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

         DANE ADRESOWE DO WNOSZENIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

         Poczta tradycyjna

Urząd Gminy Zagrodno

59- 516 Zagrodno 52

Rada Gminy Zagrodno

59- 516 Zagrodno 52

                   Faks:

( 76 ) 8773 – 345

                   E- mail :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                   Skrytka ePUAP :

/45y5k6amg3/skrytka

adresat: 45y5k6amg3

Miejsce złożenia :

 

                       Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

                   Wójt Gminy

w każdy wtorek od godz. 13.oo do 16.oo

po wcześniejszym ustaleniu terminu

                     Sekretarz Gminy

codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy,

                   Przewodniczący Rady Gminy

   po wcześniejszym ustaleniu terminu

Referat finansów oraz pracownicy na samodzielnych   stanowiskach

codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy

 

Opłaty :

 

Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

 

Tryb odwoławczy :

 

 1. Skarżący/wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi/petycji może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę/petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 

 1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi sł€ży również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.
 2. Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.

 

UWAGA !

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ustawy z dnia 11 lipca 2014r. - o petycjach ( Dz.U.2014. 1195 ) - ustawa weszła w życie w dniu

6 września 2015 r.

 

 1. Wyciąg z Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 267, DZIAŁ VIII- Skargi i wnioski. KPA-
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U.2002,Nr 5,poz.46)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1195 ).
 4. Zarządzenie Nr. 2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy Zagrodno .

 

 

Zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy Zagrodno

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES