^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

a) nauka zawodu
- 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (wypłacane na mocy przejściowych do 31.12.2014 roku).

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania :
Z dniem 1 stycznia 2013 roku zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 roku.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Wójta Gminy Zagrdno w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania  zawodowego,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,  zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku  przerwania nauki i podjęcia i innego pracodawcy), w przypadku zmiany pracodawcy w czasie  trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany   ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin) i  kserokopia świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia  teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),
 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania   podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
 • kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • kserokopię nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • kserokopię świadectwa pracy w okresie kształcenia zawodowego,
 • upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku  gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z póżn. zm.).

Jeżeli pracodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą.

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia).
Dofinansowania przyznaje Wójt Gminy Zagrodno w drodze decyzji administracyjnej.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno w godzinach pracy urzędu. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Środki te są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu .
Wojewoda Dolnośląski otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy.

W myśl § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278, z póżn.zm.) pracodawcy zostali zobowiązani do zawiadomienia Wójta Gminy Zagrodno o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. 

Nawiązując do powyższego, proszę wszystkich pracodawców o informowanie Wójta Gminy Zagrodno, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Załączniki do pobrania poniżej:

 

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES