^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

            Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym
  36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

            Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

            Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy,
z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

            Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1).

 

Termin składania wniosku i sposób załatwienia sprawy:

            Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przyznaje Wójt Gminy Zagrodno w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych
w ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wraz z decyzją pracodawca otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 2. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 3. kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 4. w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy
  o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,
 5. zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy
  (w przypadku przerwania nauki i podjęcia i innego pracodawcy),
 6. kopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin) i kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),
 7. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki).
  Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
 8. kopię świadectwa pracy w okresie kształcenia zawodowego,
 9. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 10. oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 1047 z póżn. zm.). Jeżeli pracodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w ustawą,
 11. wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

            Wszystkie załączone kserokopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie
„za zgodność z oryginałem” (potwierdzenie winno zawierać
datę dokonania potwierdzenia, pieczątkę i podpis wnioskodawcy). Potwierdzenie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem do wniosku należy dołączyć to upoważnienie.

Tryb odwoławczy

            Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Zagrodno.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 232).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn.zm.);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1983 z późn. zm.)

            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 232) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Gminy, o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Załączniki do pobrania poniżej:

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES