^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

usun azbest

     Urząd Gminy w Zagrodnie informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno.

   Termin składania Deklaracji na rok 2018 wraz z wymaganymi załącznikami - do dnia 30 stycznia 2018r. Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.

W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 100% dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Gminę w postępowaniu przetargowym.

Zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr 0050.121.2017 Wójta Gminy z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno

Deklaracje i wymagane załączniki należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub wysłać na adres: Urzędu Gminy Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno.

Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu.

Przy składaniu Deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Złotoryi lub uzyskać pozwolenie na budowę / rozbiórkę obiektu.

Informujemy ponadto, że warunkiem realizacji Programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Zagrodno o udzielenie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Uwaga!!!

W przypadku przekroczenia zadeklarowanej ilości wyrobów zawierających azbest koszty jego demontażu, transportu i utylizacji ponosi właściciel nieruchomości

Wójt Gminy Zagrodno

   Tadeusz Szklarz                                                                          

Załączniki:

docDeklaracja

docOświadczenie

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES