CZYSTSZE POWIETRZE W GMINIE ZAGRODNO
^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

wymiana piecow3

OGŁOSZENIE O NABORZE

     W dniu 8 listopada 2017 r. uchwałą Rady Gminy został przyjęty regulamin , w którym opisane są warunki dofinansowania wymiany pieców i kotłów opalanych paliwem stały na ogrzewanie ekologiczne.

    W związku z powyższym Wójt Gminy Zagrodno ogłasza nabór wniosków na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Zagrodno.

1. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z wymianą / likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na :

- kotły gazowe,
- kotły na lekki olej opałowy,
- piece zasilane prądem elektrycznym,
- kotły na paliwa stałe lub biomasę , charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy ( wg PN-EN 303-5:2012 )
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii ( OZE ) : kolektory słoneczne/pompy ciepła/ panele fotowoltaiczne / przydomowe elektrownie wiatrowe ( instalacje do produkcji OZE mogą być finansowane w ramach niniejszego projektu, jednak tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc wspomnianych instalacji nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji, w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy z dnia20 lutego 206 r. o odnawialnych źródłach energii ( t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1148 z późn. zm.).

2. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwa stałe w nieruchomości objętej zgłoszeniem zasilanych paliwami stałymi ( węglem brunatnym, kamiennym, koksem, torfem, drewnem, brykietem ).
3. Przewiduje się refundację kosztów poniesionych od 1 stycznia 2017 r. w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych , jednak nie więcej niż:

- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 14 000 zł,
- dla domu jednorodzinnego – 20 000 zł,
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 8 000 zł.

UWAGA !!!!

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji celowej jest :

1. nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Zagrodno,
2. brak zadłużenia z tytułu podatków i opłat należnych gminie.

 

I . MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno ( I piętro, pok. nr 11 ) .
2. Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 06 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r
3. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.
4. Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie i czytelnie. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopii, faksu, e-maila.
5. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością.
6. Po weryfikacji kompletności wniosków stworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania, o miejscu na liście zdecyduje data wpływu kompletnego wniosku, a następnie podpisana umowa. Zaś po realizacji zadania na podstawie wniosku o wypłatę dotacji i wizji lokalnej przekazane zostaną środki.

 

II. DO DOFINANSOWANIA KWALIFIKUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE KOSZTY:

1. przygotowania dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji zadania,
2. demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym,
3. zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
4. przyłączy gazowych i energetycznych,
5. zbiornika na ciepłą wodę użytkową,
6. zakupu i montażu wkładów kominowych ,
7. podatek od towarów i usług VAT jeżeli wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia,
8. zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno- pomiarową, instalacją elektyryczną, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
9. koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji ; gazowej ( za licznikiem ), elektrycznej ( za licznikiem ) , co oraz c.w.u – tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym ( dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem ).

 

III. DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NIE MOŻNA ZALICZYĆ :

1. kosztów nadzoru nad realizacją,
2. zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
3. kosztów robót wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawcę.

 

Załączniki:

docWniosek_o_udzielenie_dotacji_celowych_wymiana_ciepła

docOświadczenie_o_likwidacji_źródła_ciepła

pdfUchwała 193_2017

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES